Privacy verklaring

Dit document betreft het omgaan met uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen betreffende de zaken die tijdens onze gesprekken aan de orde zijn gekomen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw voortgang noodzakelijk zijn en die ik (in uitzonderlijke gevallen) heb opgevraagd bij een andere zorverlener.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ander meer dat wij:

a. zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens

b. ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier

Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

a. om andere zorgverleners te informeren. Dit kan bijvoorbeeld op verzoek van een andere behandelaar als de sessies bij mij afgerond zijn of indien u doorverwezen bent naar een andere behandelaar. De informatie zal alleen aan derden verstrekt worden met uw expliciete toestemming

b. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

c. een aantal gegevens uit uw dossier worden door mij gebruikt voor de financiële administratie

Als ik om andere dan bovengenoemde redenen gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u voorafgaand informeren en schriftelijk om toestemming vragen.

De gegevens uit het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst voorschrijft, 15 jaar bewaard blijven. De financiële en administratieve gegevens worden na 7 jaar vernietigd.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult

Er vanuitgaande dat u kennis heeft genomen en akkoord bent gegaan me deze privacyverklaring, zal daarvoor, bij het intakegesprek, als onderdeel van het intakegesprek (dat deel uitmaakt van dit geheel) getekend worden.